Onze fascinaties bestaat uit vier thema’s. Ze vormen het hart van ons werk en definiëren het raakvlak van stedenbouw en architectuur.

Ruimtelijkheid

Het spel van ruimte en tijd vormt de grondslag van ons vak. De routing door de gebouwde omgeving – het ooghoogte perspectief – is voor ons belangrijk. De schaal van de voetganger, route en pad, scenografie, contrast en ritme horen hierbij. Urban Design – het schaalniveau tussen stedenbouw en architectuur – is het specialisme van BFAS. Hier komt het stedelijk netwerk samen met het verkeerssysteem op gebouwniveau. In dit samenspel tussen beide disciplines ontstaan veel van onze projecten. 

Collectiviteit

Collectieve ruimten en voorzieningen die mensen zelf kunnen invullen en beheren zijn de basis voor succesvolle leefgemeenschappen. Het ontwikkelen van nieuwe stedebouwkundige - en bouwkundige typologieën, waarin de wensen van deze leefgemeenschappen tot uitdrukking komt, is voor ons een essentieel.

Programmering

Een juiste programmamix is onderdeel van ons vak. De klassieke functiescheiding “wonen, werken, verkeer en recreatie” volstaat niet langer. Slimme combinaties van programma verrijkt projecten, zijn duurzaam en dragen bij aan de financiële haalbaarheid.

Urban Nature

Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties. In een relatief klein gebied ontstaat een enorme dichtheid van leefmilieus. Dat creëert kansen voor een stedelijke ecologie en een nieuwe biodiversiteit. Nieuwe natuur met een belofte van een attractieve leefomgeving voor wonen en werken.

Our fascination consists of four different themes. They are the heart of our work and they define the interface between architecture and urban design.

Spaciousness

The play between space and time is our core business. The routing through the built environment – seen from the eye-level perspective - is very important to us. To this belong the scale of the pedestrian, road and path, scenography and contrast and rhythm. Urban Design - the scale level between urban planning and architecture - is the specialty of BFAS. Here the urban network comes along with the traffic at the building level. At the interplay between those two disciplines many of our projects arise.

Collectivity

Collective spaces and facilities which can be used and managed by the inhabitants themselves are the basis of successful communities. The development of new urban and architectural typologies, in which the wishes of these communities are expressed, is for us a main issue.

Programming

A proper mix of program is an important part of our job. The classical functional separation "living, working, traffic and recreation" is no longer sufficient. Intelligent combinations of program enriches projects, are sustainable and contribute to the financial feasibility.

Urban Nature

Since recent, more than half of the world's population lives in urban areas. In a relatively small area a tremendous dense environment is created. This creates opportunities for a new urban ecology and biodiversity. It creates a new nature promising an attractive living and working environment.